gymnastika
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Podmienky pre zápis (registráciu)

Podmienky pre zápis na kurzy pohybovej prípravy (gymnastiky)

Dovoľujeme si záujemcov upozorniť, že zaregistrovaním vyjadria svoj súhlas (akceptáciu) s týmito podmienkami, ktoré sa tým stávajú pre záujemcu záväznými. Kurzom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä športová gymnastika, gymnastika pre všetkých a pod.), organizovaný Gymnastickým klubom ŠK UMB pod vedením spôsobilej osoby alebo osôb, v trvaní určenom klubom pre ten-ktorý kurz, ktorého personálnu, časovú a programovú organizáciu určuje výhradne klub; klub si vyhradzuje právo zmeny personálnej a programovej organizácie kurzu.

Ak je ďalej v texte uvedené dieťa, má sa tým na mysli dieťa - člen klubu alebo jeho zákonný zástupca (najmä rodič).

1. Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze

Prihlásenie do kurzu sa realizuje prostredníctvom elektronickej prihlášky a zaplatenie klubového príspevku, ktoré je možné realizovať v hotovosti na príjmový blok (v kancelárii Mgr. Juraja Kremnického, PhD. alebo poverenej osobe priamo ním).

 

2. Zdravotný stav dieťaťa a prehlásenie zákonného zástupcu

Odovzdaním podpísanej prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať, navštevovať kurz.

 

3. Plnenia v prípade neúčasti

3.1 Účastník si zaplatením kurzovného objednáva právo zúčastniť sa na kurze. Za neúčasť dieťaťa na kurze z akéhokoľvek dôvodu na strane dieťaťa nevzniká nárok na vrátenie klubového príspevku, výnimkou sú dokladované pobyty v nemocnici s minimálnou "práceneschopnosťou" dieťaťa 1 mesiac.

 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním a použitím udaných osobných údajov v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa interných smerníc Slovenskej Gymnastickej federácie. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Klub sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.

 

5. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky do času určeného ako koniec tréningovej jednotky, ak je účastník prítomný v priestore telocvične. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu.

 

6. Výhrada zmeny termínu kurzu

V prípade nemožnosti konania tréningu z dôvodu nutných opráv, alebo z iných závažných dôvodov, si poskytovateľ kurzov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu.

V dňoch školských prázdnin a štátnych sviatkov tréningový proces nie je!

 

7. Prítomnosť rodičov a iných osôb v telocvični

Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na kurze ako divákov je možná iba v prvú hodinu začatia kurzu, počas otvorených hodín, o ktorých bude organizátor vopred informovať, alebo počas pretekov, čo zákonný zástupca berie na vedomie, keďže účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na dotknutého účastníka alebo ostatných účastníkov rušivo, čo im neumožňuje podávať plne sústredený výkon.

 

Svojím podpisom akceptujem podmienky prijatia do kurzu Pohybovej prípravy (gymnastika)

 

 

Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

predseda GK ŠK UMB

Gymnastika pre deti - pohybová príprava

ZÁPIS NA SEPTEMBER 2023  prihlášku môžete ale vyplniť pri uvoľnení miesta sa vám ozveme.

Zápis a prihláška prebieha elektronicky. Údaje dieťaťa je potrebné vyplniť elektronicky na adrese https://forms.gle/ouoTiQAJ3ETQUpM77

Osobné údaje sú chránené podľa zákona o GDPR.

Noví členovia sa môžete registrovať na šk. rok 2023/24 budete oslovení prostredníctvom mailu keď sa uvoľní miesto.

 

Gymnastika pre malé deti začína 12.9.2023 o 16:45.

V gymnastickej telocvični KTVŠ FF UMB Tajovského 40 BB.

 

Trénujeme v utorky a štvrtky od 16:45 do 17:45. Počas štátnych sviatkov alebo školských prázdnin TRÉNINGY NIE SÚ!

Prijímame dievčatá od 4 rokov a chlapcov od 5 rokov.

Čo si doniesť:

- 0,5l vody vo fľaške s uzatvárateľným vrchnákom.

- Tričko, legíny (dievčatá), trenky (chlapci). Cvičia v ponožkách (respekt. v gymnastických mäkkých cvičkách).

- Šľapky ktoré si obúvajú len keď ideme na záchod. Tenisky a papuče nie!

 

Gymnastika pre staršie deti cca od 9 r. začína 13.9.2023, respektíve 14.9.2023.

Trénujeme v stredy a štvrtky alebo len v stredy alebo len vo štvrtky od 18:00 do 19:30. Počas štátnych sviatkov alebo školských prázdnin TRÉNINGY NIE SÚ!

 

Tešíme sa na vás

kolektív trénerov GK ŠK UMB

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk