chata
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
 1. Základné informácie o chate ŠK UMB DONOVALY – Polianka (ďalej len chata) sú zverejnené na web stránke ŠK UMB www.sportklub.umb.sk
 2. Ak sa nedohodne inak, vstup do chaty v deň nástupu je po 14.00 hod. a uvoľnenie chaty je v deň odchodu do 10.00 hod. Presnejší čas príchodu si dohodne objednávateľ  u        správcu chaty najneskôr deň pred príchodom na chatu.
 3. V deň príchodu hostí, chatu odovzdávame (po pobyte preberieme) len osobe staršej ako 21 rokov zodpovednej za preberanie chaty na základe dokladu totožnosti (OP, pas) a predloženého ubytovacieho poukazu. Chatu odovzdá  k pobytu a prevezme po        pobyte hostí správca chaty.
 4. Zodpovedná osoba pri preberaní chaty je povinná zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100,-EUR na prípadné škody spôsobené na chate resp. nadmerné znečistenie majetku chaty. Táto čiastka bude pri odchode vrátená, ak nebudú zistené žiadne škody resp.nadmerné znečistenie majetku chaty.
 5. Chata je vedená v kategórii zariadenia ako turistická ubytovňa a preto počas pobytu v chate nie je prítomný správca chaty. Čistotu chaty si zabezpečujú ubytovaní hostia v rámci bežných hygienických potrieb.
 6. Hostia majú nárok na: čisté posteľné prádlo podľa počtu ubytovaných, základné čistiace prostriedky do kuchynky, základné čistiace prostriedky a materiál na čistenie podlahovej plochy, toaletný papier do WC, odpadové vrecká do smetných košov, 2 ks kľúčov od vstupných dverí do chaty a izieb. V prípade straty alebo poškodenia kľúčov si ŠK UMB účtuje náklady súviasiace s výmenou bezpečnostnej vložky zámku a kľúčov.
 7. Hostia sú povinní zapísať sa do knihy ubytovaných (tlačivo - zoznam ubytovaných). Hostia uhradia pobytový poplatok ako daň z ubytovania obci Donovaly 1 € za osobu a noc (platné od 1.1.2019).
 8. V chate je zákaz premiestňovania nábytku a vynášania nábytku z chaty.
 9. V priestoroch chaty je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň s výnimkou používania krbu v spoločenskej miestnosti chaty. V cene nájmu chaty nie je povinnosť ŠK UMB zabezpečovať drevom pre krb.
 10. Vodenie psov a iných zvierat do chaty je zakázané !
 11. Vykonávanie športových aktivít v priestore ihriska je na vlastné nebezpečie a majiteľ chaty ŠK UMB neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenie športujúceho.
 12. Majiteľ chaty ŠK UMB si vyhradzuje právo kontroly na chate ŠK UMB v čase pobytu objednávateľa a to správcom chaty resp. členmi Výkonného výboru ŠK UMB pri preukázaní sa preukazom člena VV ŠK UMB pre kontrolnú činnosť.
 13. Ďalšie informácie sú zverejnené na vývesnej nástenke v spoločenskej miestnosti chaty.
 14. Zodpovedná osoba určená objednávateľom podpisuje prevzatie chaty a berie na vedomie povinnosti zodpovednosti za odovzdanú chatu.

 

Kontakty na členov ŠK UMB v prípade nepredvídaných udalostí:

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. – prezident ŠK UMB, m. 0907 843 516

Ing. Zuzana Kubišová – ekonómka ŠK UMB, m. 048-4465192 (Po-Pia: 17.00-19:00)

Mgr. Renáta Zbiňovská  - správkyňa chaty ŠK UMB, m. 0907 843 516

 

Prajeme Vám príjemný pobyt na chate ŠK UMB - DONOVALY

 

Práva a povinnosti ubytovaných hostí na stiahnutie

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk