Systémové upozornenie
Hlavné informácie

thumb logo-farba

V roku 1954 vznikla v Banskej Bystrici vysokoškolská učiteľská prípravka, čo podnietilo i vznik telovýchovnej jednoty starajúcej sa o športovú mimoškolskú činnosť študentiek a študentov. Vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia Pedagogický inštitút ( neskôr Pedagogická fakulta) organizačne vznikla v roku 1961 a s legislatívnou formou registrácie od 1.decembra 1962. Tak môžeme konštatovať, že Športový klub UMB ako nástupnícka organizácia VŠTJ Slávie PF má za sebou polstoročie existencie. Sláviu PF tvorili oddiely atletiky (muži, ženy), basketbalu (ženy), športovej a modernej gymnastiky (ženy) a džuda - celkove mala jednota 127 členov.

S rozvojom školy sa postupne rozširuje členská základňa VŠTJ Slávia PF, vznikajú nové oddiely a odbory, rozširujú sa trénerské a funkcionárske rady a vytvárajú sa stále lepšie podmienky pre rast výkonnosti športovcov i pre masový rozvoj telesnej kultúry študentov a zamestnancov školy. Dnes má Športový klub UMB viac ako 1000 členov, ktorí vyvíjajú činnosť v kluboch atletiky, basketbalu, karate, džuda, športovej gymnastiky, triatlonu a plávania, Horoklubu so zameraním na outdoorové aktivity a športu pre všetkých so zameraním na loptové hry, plávanie, kondičné cvičenia vo fitness, aerobik a ďalšie.

Riadiacu, organizátorskú, administratívnu a hospodársku činnosť v Slávii PF a v Športovom klube UMB vykonával a vykonáva Výkonný výbor. Dlhoročným predsedom Slávie PF bol v rokoch 1961-70 Ľubomír Dropčo, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie funkcionárskej a materiálnej základne pre činnosť telovýchovnej jednoty. V rokoch 1971-75 nadväzuje úspešne na túto činnosť, a funkciu predsedu zastáva Jaroslav Starší. V rokoch 1975-92 bol predseda Dušan Hlasica, počas jeho vedenia dosiahla vysokoškolská jednota najväčšie športové úspechy na poli vrcholového, ako aj masového rozvoja telesnej výchovy a športu. Môžeme spomenúť športové úspechy basketbalového družstva žien s titulom majstra Československa. So vznikom UMB sa VŠTJ Slávia  pretransformovala na univerzitný športový klub pod gesciou predsedkyne ŠK UMB Ľudmily Jančokovej a to v rokoch 1992-93. V rokoch 1993-2009 bol predsedom Ján Lehocký dlhoročný člen katedry telesnej výchovy, ktorý oslávil 80 rokov a stále je aktívnym činovníkom v radoch ŠK UMB. V súčasnosti od roku 2009 vykonáva funkciu prezidenta ŠK UMB Peter Zbiňovský za spolupráce členov Výkonného výboru a to viceprezidenta ŠK UMB Juraja Kremnického a členov Ivana Čillíka, Miroslava Nemca, Marty Dikovej, Jaroslava Kompána a Andrei Izákovej.

Slávia PF a teraz ŠK UMB v svojej činnosti úzko spolupracovala a spolupracuje  s katedrou telesnej výchovy a športu. Prepojenosť je na všetkých úsekoch funkcionárskej, trénerskej i materiálno technickej báze. Zaberalo by veľa miesta, keby sme mali vymenovať všetky športové úspechy, ktoré dosiahli členovia klubov. A veru ich bolo veľa od národných až po medzinárodné súťaže a účasti i s medailovými miestami na majstrovstvách sveta i olympiád. Zasadačka KTVŠ i ŠK UMB je zrkadlom týchto úspechov s vystavenými športovými cenami, pohármi a plaketami. No nie len športový úspech je cieľom ŠK UMB, ale i dennodenná angažovanosť na poli hlavne športu pre všetkých s účasťou našich študentov. V podvečerných a večerných hodinách sú študentom dennodenne otvorené telovýchovné priestory univerzity ako športová hala, gymnastická a zrkadlová telocvičňa, posilňovňa, plaváreň a v letnom období je k dispozícii i atletický štadión. ŠK UMB je spoluorganizátorom súťaží fakúlt v loptových hrách, majstrovských súťaží UMB a akciách k 17.novembru.

Výchovno-vzdelávací proces študentov katedry telesnej výchovy a športu by nemohol byť bez praxe či už súťažnej alebo trénerskej v športových organizáciách. VŠTJ a v súčasnosti ŠK UMB sa podieľa na dosahovaní dobrých výsledkov študentov Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB a prispieva tak k šíreniu dobrého mena katedry, fakulty i univerzity.

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk