Systémové upozornenie
Hlavné informácie

STANOVY

Športového klubu Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (ďalej len ŠK UMB) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v športe a zároveň v zmysle § 8 zák. č. 440/2015 Z.z. je športovou organizáciou.
 2. ŠK UMB je právnickou osobou, zapísanou v registri právnických osôb v športe.
 3. Názov združenia je Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, v skratke ŠK UMB Banská Bystrica.
 4. Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (ďalej len ŠK UMB) je občianske združenie s právnou subjektivitou. Sídlom je Banská Bystrica, Tajovského 40, PSČ 97401.
 5. ŠK UMB je reprezentatívnou organizáciou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(ďalej UMB) v oblasti športu.
 6. ŠK UMB sa môže združovať resp. byť členom ďalších združení a organizácií. O členstve resp. združovaní v ďalších organizáciách a združeniach rozhoduje Správna rada ŠK UMB.

Článok 2

Poslanie a ciele ŠK UMB

 1. ŠK UMB združuje záujemcov o športové aktivity bez rozdielunárodnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia a realizuje svoju činnosť na demokratických princípoch.
 2. Cieľom ŠK UMB je uspokojovať a podporovať mnohostranné záujmy a záľuby svojich členov - športovcov, študentov, zamestnancov UMB, mládeže základných, stredných škôl a občanov v oblasti športu.
 3. PoslanímŠK UMB je vytvárať podmienky pre rast športovej výkonnosti, upevňovať ich zdravie, zvyšovať ich telesnú a duševnú výkonnosť, ako aj chrániť spoločné záujmy svojich členov, aby sa mohli slobodne venovať svojim aktivitám. Ide hlavne o zastupovanie v jednaní so štátnymi a neštátnymi orgánmi, organizáciami a zväzmi, zastupovanie a reprezentáciu v medzinárodných organizáciách, oblasti športu, metodiky, informácií, ochrany prírody.

4.  Medzi hlavné úlohy ŠK UMB patria najmä :

 1. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky riadiť a

rozvíjať univerzitný šport,

 1. prostredníctvom poverených zástupcov zastupovať a hájiť záujmy svojich členov

       v organizáciách, združeniach a zväzoch, ktorých je členom,

 1. podporovať rozvoj športu a uplatňovať princípy fair play v športe,
 2. zabezpečiť akademickú reprezentáciu školy na univerzitných podujatiach,
 3. podporovať činnosť svojich členov,
 4. spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, športovými klubmi pri univerzitách a fakultách, ako aj so športovými zväzmi, štátnymi, občianskymi alebo súkromnými športovými, telovýchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami,
 5. podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannosti,
 6. organizovať vzdelávanie a šport pre deti, mládež a dospelých a organizovať ich výcvik,
 7. vyvíjať edičnú, metodickú, propagačnú a publikačnú činnosť,
 8. organizovať a zúčastňovať sa športových súťaží a podujatí,
 9. zostavovať a koordinovať kalendár športových podujatí v spolupráci s klubmi ŠK UMB a vytvárať podmienky na ich realizáciu,
 10. aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe, proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a proti dopingu.
 11. ŠK UMB je povinný zabezpečiť:
  1. dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
  2. a upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa bodu 5. písm. a) ako závažné disciplinárne previnenia,
  3. v prípade, že sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.

Článok 3

Členstvo v ŠK UMB

 1. Členstvo v ŠK UMB je dobrovoľné, členom sa môžestať každý občan, bez rozdielu politickej príslušnosti,náboženského vyznania, pohlavia a veku.
 2. Členstvo v ŠK UMB vzniká na základe písomnej prihlášky. Dokladom o členstve občana je platný členský preukaz, ktorý je vydaný po zaplatení členského príspevku. Platnosť členského preukazu je štyri roky. Každý člen ŠK UMB môže slobodne z ŠK UMB vystúpiť. Členstvo v ŠK UMB môže byť:
 • individuálne,
 • skupinové (je členstvo klubov v ŠK UMB),
 • čestné.
 1. Individuálne členstvo v ŠK UMB je dobrovoľné. Členom ŠK UMB sa môže stať každý, kto bude dodržiavať jeho stanovy. O prijatí rozhodujú Výkonné výbory klubov združených v ŠK UMB, alebo Výkonný výbor ŠK UMB.
 2. Dokladom o individuálnom členstve je platný členský preukaz. Členský preukaz obsahuje meno člena, dátum narodenia, bydlisko a klubovú príslušnosť.
 3. Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku ŠK UMB v príslušnom kalendárnom roku do stanoveného termínu ŠK UMB. Členstvo v ŠK UMB je vedené v zozname členov.
 4. Výšku členského príspevku schvaľuje Výkonný výbor ŠK UMB v každom kalendárnom roku do 31.decembra na nasledujúci rok.
 5. V Športovom klube UMB sú združené kluby (skupinové členstvo):
 • Atletický klub ŠK UMB,
 • Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia),
 • Klub juda ŠK UMB,
 • Gymnastický klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnastické športy),
 • TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť),
 • Klub technických športov ŠK UMB,
 • HOROKLUB ŠK UMB (zameriava sa na horolezecké a turistické aktivity a
 • utdoorové aktivity),
 • Klub Športu pre všetkých ŠK UMB.

O prijatí nového klubu za skupinového člena rozhoduje Výkonný výbor ŠK UMB.

 1. Čestné členstvo môže Výkonný výbor ŠK UMB udeliť členom, kolektívom, organizáciám a inštitúciám za osobitné zásluhy a rozvoj ŠK UMB na základe návrhu od klubov združených v ŠK UMB.
 2. Zánik individuálneho členstva:

a) vystúpením - na základe rozhodnutia člena a jeho oznámenia na  sekretariát ŠK UMB so súčasným vrátením členského preukazu. Zaplatený členský príspevok sa nevracia.

b) vyškrtnutím - pri nezaplatení členského príspevku v čase bežnej platnosti členského  preukazu podľa bodu 5 a pre neplnenie základných členských povinností,

c)   úmrtím člena,

d)   vylúčením - v prípade závažného porušenia stanov ŠK UMB môže Výkonný výbor ŠK UMB rozhodnúť o nevydaní členského preukazu na ďalšie obdobie.

 1. Zánik skupinového členstva:
 2. vystúpením -dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení klubu z ŠK UMB,
 3. vylúčením – dňom potvrdenia rozhodnutia Výkonného výboru ŠK UMB o vylúčení klubu,
 4. dňom zániku ŠK UMB.
  1. ŠK UMB vedie zdrojovú evidenciu členov.
  2. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa , , , zákona o športe č. 440/2015 Z.z..

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1.  Členovia ŠK UMB majú tieto práva:

 1. zúčastňovať sa podľa svojej potreby na športovej a spoločenskej činnosti, ktorú organizuje ŠK UMB,
 2. využívať všetky výhody poskytované ŠK UMB,
 3. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov ŠK UMB,
 4. obracať sa na orgány ŠK UMB s podnetmi, návrhmi,  pripomienkami, sťažnosťami a žiadať na ne vyjadrenie,
 5. byť informovaný o činnosti a hospodárení ŠK UMB,
 6. využívať materiál a zariadenia, ktoré má ŠK UMB vo vlastníctve a prenájme (na základe nájomných zmlúv),
 7. byť volený do všetkých orgánovŠK UMB pričom podmienkou je vek nad 18 rokov.

2.  Členovia majú tieto povinnosti:

a)  dodržiavať Stanovy ŠK UMB a iné vnútorné poriadky klubu vydané na základe stanov,

b)  dodržiavať všeobecne platné a športové princípy morálky a etiky,

c)  aktívne sa podieľať na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie,

d)  riadne a včas platiť členské a  iné schválené príspevky.

Článok 5

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy ŠK UMB

 1. Kluby združené v ŠK UMB majú rovnaké práva a povinnosti. Pri výkone svojej činnosti sa riadia týmito stanovami, ktoré upravujú činnosť celého ŠK UMB, ako aj i jeho rozhodnutiami a platnými právnymi normami.
 2. Každý klub má právo vystúpiť zo ŠK UMB. Svoj zámer oznámi písomne jeden mesiac vopred vždy k poslednému dňu v mesiaci. Po schválení vo Výkonnom výbore ŠK UMB sa uskutoční majetkovo – právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazným prostriedkom o získaní majetku.
 3. Pri vstupe nového klubu do štruktúry ŠK UMB sa postupuje tým istým spôsobom.
 4. Správna rada ŠK UMB je vo vzťahu nadradenosti k výkonným výborom klubov.
 5. Kluby združené v ŠK UMB nemajú právnu subjektivitu. Konajú a vystupujú vlastným menom len v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, kultúrno – spoločenskou a inou obdobnou činnosťou.
 6. Klubom sa rozdeľujú finančné prostriedky získané hospodárením ŠK UMB na základe článku 10, bod 4 stanov.
 7. Kluby prostredníctvom svojich výkonných výborov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade so Stanovami ŠK UMB a inými platnými právnymi predpismi získali ďalšie vlastné príjmy, ktoré využívajú na zabezpečenie svojej činnosti.
 8. Členovia klubov združených v ŠK UMB si volia svoje Výkonné výbory klubov (v počte 3 a viac členov). Tie si volia svojho zástupcu - predsedu. Výkonný výbor ŠK UMB má právo potvrdiť a zo závažných dôvodov aj odvolať jednotlivých predsedov združených klubov.
 9. Výkonné výbory jednotlivých klubov združených v ŠK UMB zabezpečujú:
 10. riadenie činnosti svojho klubu,
 11. vedenie a zabezpečenie si vlastnej administratívy a organizačné záležitosti klubu,
 12. ekonomické a hospodárske operácie realizovať v spolupráci s ekonomickým oddelením ŠK UMB v zmysle platných interných usmernení,
 13. navrhuje pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s finančnými možnosťami klubu,
 14. zabezpečujú vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. Nedodržiavanie uvedených pravidiel sa považuje ako závažné disciplinárne previnenia.
  1. Kluby združené v ŠK UMB budú vykonávať činnosť v zmysle a v súlade so stanovami príslušných svetových federácii športov, ktorých sú ich národné športové zväzy členmi.

Článok 6

Orgány ŠK UMB

Orgánmi ŠK UMB sú:

      a)  Správna rada ŠK UMB,

      b) Výkonný výbor ŠK UMB,

      c) Prezident ŠK UMB,

      d) Dozorná rada ŠK UMB.

Článok 7

Správna rada ŠK UMB a Dozorná rada ŠK UMB

 1. Najvyšším orgánom ŠK UMB je Správna rada ŠK UMB. Správna rada ŠK UMB zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát za kalendárny rok.
 2. Správna rada ŠK UMB rozhoduje o základných otázkach činnosti ŠK UMB:
  1. schvaľuje, doplňuje a upravuje Stanovy ŠK UMB,
  2. uznáša sa o názve a symbolike ŠK UMB,
  3. berie na vedomie správu o činnosti ŠK UMB za uplynulé obdobie,
  4. schvaľuje výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za uplynulé obdobie,
  5. berie na vedomie správu o výsledkoch auditu v znení § 9 zákona o športe č. 440/2015 Z.z.,
  6. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti Dozornej rady ŠK UMB,
  7. potvrdzuje rozhodnutie Výkonného výboru ŠK UMB o prijatí nového klubu a vylúčení klubu z ŠK UMB,
  8. je oprávnená zrušiť, doplniť alebo meniť rozhodnutia výkonných výborov klubov združených v ŠK UMB a Výkonného výboru ŠK UMB, ak sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo Stanovami ŠK UMB,
  9. volí prezidenta ŠK UMB a členov Výkonného výboru ŠK UMB na obdobie štyroch rokov.
  10. volí Dozornú radu ŠK UMB v počte troch členov na funkčné obdobie piatich rokov v znení zákona o športe § 10 až 12 č. 440/2015 Z.z.,
  11. schvaľuje základný plán činnosti a základné princípy rozpočtu ŠK UMB na ďalšie obdobie.
 3. Zasadnutie Správnej rady ŠK UMB je uznášania schopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov Správnej rady ŠK UMB a na platnosť uznesení sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Správnej rady ŠK UMB.
 4. Zloženie Správnej rady ŠK UMB: prezident ŠK UMB, zástupca vedenia UMB, vedúci katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, predsedovia Výkonných výborov klubov združených v ŠK UMB resp. zástupcovia poverení klubom združeným v ŠK UMB uvedení v čl.3 bod 7, členovia Výkonného výboru ŠK UMB. Člen Správnej rady ŠK UMB má len jeden hlas.
 5. Správna rada ŠK UMB chráni záujmy klubov vo vzťahu k štátnym orgánom, organizáciám, inštitúciám a iným združeniam.
 6. Dozornú radu ŠK UMB (ďalej DR ŠK UMB) volí Správna rada ŠK UMB. Členstvo v DR ŠK UMB je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade ŠK UMB. DR ŠK UMB je trojčlenná, ktorá si zo svojich členov volí predsedu. DR ŠK UMBzabezpečuje kontrolu činnosti a hospodárenie ŠK UMB. O zistených nedostatkoch musí bezodkladne informovať Výkonný výbor ŠK UMB.
 7. Dozorná rada ŠK UMB zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát v kalendárnom roku. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda DR ŠK UMB. DR ŠK UMB je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. O výsledkoch kontroly spracúva písomné správy, ktoré predkladá Výkonnému výboru ŠK UMB a Správnej rade ŠK UMB. Predseda DR ŠK UMB má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru ŠK UMB s hlasom poradným.
 8. Funkcia kontrolóra v znení § 12 zákona o športe č.440/2015 bude zriadená a obsadená v prípade, že príjmy prostriedkov zo štátneho rozpočtu v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach presiahnu 50 000 eur ročne.

 

 

Článok 8

Výkonný výbor ŠK UMB

 1. Výkonný výbor ŠK UMB (ďalej VV ŠK UMB) riadi a koordinuje činnosť ŠK UMB medzi zasadnutiami Správnej rady ŠK UMB.
 2. Výkonný výbor ŠK UMB má minimálne sedem členov, tvoria ho prezident a minimálne šesť členov. V zložení VV ŠK UMB platí zásada, aby každý združený klub v ŠK UMB (podľa čl.3 bod 7 týchto stanov) bol zastúpený predsedom alebo povereným zástupcom. Počet členov VV ŠK UMB schvaľuje Správna rada ŠK UMB v termíne volieb. VV ŠK UMB je volený na obdobie 4 rokov a zasadá spravidla jedenkrát mesačne, alebo na podnet prezidenta ŠK UMB. Zo zasadnutia Výkonného výboru Športového klubu UMB sa robí zápisnica, ktorú overuje poverený člen VV ŠK UMB zúčastnený na zasadnutí a schvaľuje prezident ŠK UMB svojim podpisom. Zasadnutie VV ŠK UMB je uznášania schopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov VV ŠK UMB a na platnosť uznesení sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov VV ŠK UMB. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
 3. Výkonný výbor ŠK UMB volí zo svojich členov viceprezidenta ŠK UMB, ktorý zastupuje prezidenta v jeho neprítomnosti.
 4. Výkonný výbor ŠK UMB predovšetkým:
  1. pripravuje rokovanie Správnej rady ŠK UMB,
  2. riadi činnosť ŠK UMB v období medzi zasadnutiami Správnej rady ŠK UMB
  3. zodpovedá za koordináciu činnosti klubov združených v ŠK UMB,
  4. v spolupráci s klubmi ŠK UMB zabezpečuje na výkon športovej činnosti odborne spôsobilého športového odborníka (§ 8 zákona o športe č. 440/2015),
  5. organizuje v spolupráci s klubmi hlavnú a podnikateľskú činnosť,
  6. rozdeľuje finančné prostriedky pre kluby na základe článku 10 bodu 4. týchto stanov,
  7. zabezpečuje rozvoj ŠK UMB,
  8. zodpovedá za hospodárenie ŠK UMB,
  9. schvaľuje výšku ročného členského príspevku v ŠK UMB,
  10. je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní pri zrušení členstva v ŠK UMB.

Článok 9

Prezident ŠK UMB

 1. Prezident ŠK UMB je štatutárnym zástupcom ŠK UMB.
 2. Prezident ŠK UMB je volený na 4 roky Správnou radou ŠK UMB. Má právomoci:
  1. uzatvárať všetky druhy zmlúv s inými právnymi subjektmi,
  2. riadiť a koordinovať činnosť ekonomického oddelenia ŠK UMB, ktorý zabezpečuje rozhodnutia (uznesenia) Správnej rady ŠK UMB a Výkonného výboru ŠK UMB,
  3. riadiť a koordinovať činnosť ekonomického oddelenia ŠK UMB vo vedení administratívy, pokladníckych, účtovníckych, ekonomických, hospodárskych záležitostí,
  4. poveruje ekonomické oddelenie ŠK UMB poradenskou a servisnou službou pre kluby,
  5. zabezpečiť riadenie a koordináciu podnikateľských aktivít klubu a získavanie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov.
 3. Prezident ŠK UMB a členovia poverení Výkonným výborom ŠK UMB sú oprávnení podávať informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Článok 10

Majetok a hospodárenie v ŠK UMB

 1. ŠK UMB má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti.
 2. Zdrojom majetku hlavnej činnosti Športového klubu UMB sú:
  1. dotácia zo štátneho rozpočtu,
  2. členské a klubové príspevky,
  3. príspevky, dary, granty od právnických a fyzických osôb,
  4. výnosy z prenájmu majetku,
  5. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov klubu,
  6. príjmy na základe zmlúv o sponzorstve a reklamnej činnosti podľa Obchodného zákonníka,
  7. príjmy od iných osôb podľa osobitných zmlúv.
 3. Ekonomické oddelenie ŠK UMB zabezpečuje spracovanie účtovnej evidencie celého ŠK UMB. Hospodársky rok ŠK UMB zodpovedá kalendárnemu roku. Výročná správa hospodárenia ŠK UMB po prerokovaní v Správnej rade ŠK UMB sa zverejňuje v registri účtovných závierok v znení § 9 bod 7) zákona o športe č. 440/2015.
 4. Výkonný výbor ŠK UMB schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov ŠK UMB podľa rozsahu a kvality činnosti každého klubu.
 5. Odmeňovanie zamestnancov ŠK UMB sa uskutočňuje podľa platných právnych noriem a schválením Výkonného výboru ŠK UMB.
 6. Výkonné výbory klubov združených v ŠK UMB si navrhujú vlastný mzdový poriadok pre odmeňovanie športových odborníkov špecifikovaných v § 6 zákona o športe č. 440/2015 Z.z. v zmysle platných zákonov a podľa finančných možností klubov.
 7. Na zabezpečenie vlastných finančných zdrojov ŠK UMB vykonáva doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov ŠK UMB v súlade so všeobecne záväznými predpismi so zameraním na mandátnu činnosť, prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku, reklamnú činnosť a ostatné služby.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 1. O zániku ŠK UMB rozhoduje Správna rada ŠK UMB, ktorá menuje likvidátora (likvidačnú komisiu) a oznámi jeho zánik do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.
 3. Tieto stanovy schválila Správna rada ŠK UMB dňa 28. 6. 2016. Ich výklad zabezpečí a vykoná Výkonný výbor ŠK UMB.
 4. Tieto Stanovy ŠK UMB nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra SR.
 5. Schválením týchto stanov ŠK UMB sa rušia stanovy Športového klubu UMB registrovanie MV SR zo 7.1.2010 č.spisu VVS/1-900/90-2469-6 vrátaneDodatku č.1 z 13.4.2012 č.spisu VVS/1-900/90-2469-7a Dodatku č.2 z 29.11.2013 č.spisu VVS/1-900/90-2469-8.

Stanovy ŠK UMB Banská Bystrica boli registrované MV SR dňa 12.8.2016 č.spisu VVS/1-900/90-2469-9.

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: ŠK UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk